Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hostín u Vojkovic
ObecHostín u Vojkovic

Informace o obci

Informace o obci Hostín u Vojkovic


Hostín u Vojkovic - letecky

Letecký snímek obce Hostín u Vojkovic
foto: Tomáš Hora THC


Mapka obcePoloha:
Obec Hostín u Vojkovic leží ve Středočeském kraji v jižní části okresu Mělník v úrodné polabské nížině, v oblasti dříve nazývané Meziříčí, tj. území mezi řekami Vltavou a Labem před jejich soutokem u Mělníka.
Obec leží při silnici č. II/101 z Neratovic na Kralupy nad Vltavou a sousedí s katastry Vojkovice, Bukol, Zálezlice, Újezdec a Dřínov.


Geografický popis

Obec Hostín u Vojkovic leží ve Středočeském kraji v jižní části okresu Mělník v úrodné polabské nížině, v oblasti dříve nazývané Meziříčí, tj. území mezi řekami Vltavou a Labem před jejich soutokem u Mělníka. Koryta těchto řek jsou od 20. století stabilizována regulací s vybudováním zpevněných břehů a ochranných hrází. V minulosti se však v tomto prostoru řeka Vltava při zvýšeném průtoku rozlévala a vytvářela povodně.

Poloha obce v Mělnické kotlině v celku Středolabské tabule spadá do "Zlatého pruhu země české", který se táhne podél řeky Labe od Pardubic až po Litoměřice. Leží v širokém rovinatém otevřeném terénu podél Labe a Vltavy. Půda kolem Hostína je úrodná, je vytvářena převážně akumulačními terasami štěrkopísků, místy hlinitopísčitá, v nižší poloze za tůní hlinitá.

Samotná obec má nadmořskou výšku kolem 160 až 180 m n. m., přičemž nejstarší část obce kolem kostela a velkostatku je na vyvýšenině nad tůní, jiné části jsou položeny níže. Relativní výškové rozdíly jsou malé. Kolem obce se do dálky rozprostírá rovina, pouze místy se vyskytují nízké vyvýšeniny. Na jih, směrem ke Dřínovu, se terén zvyšuje na tzv. "Kamennou horu", která se dále zvedá Dřínovským hájem až na vrch Dřínov (247 m n. m.).

Krajina byla kdysi porostlá hlavně lužními lesy, dnes je půda na katastru obce, který má rozlohu 478 ha, intenzivně zemědělsky využívána, především pro pěstovaní obilovin, cukrovky, zeleniny, ovoce a chmele. Obec Hostín je typickou zemědělskou obcí středního Polabí.

Zdejší klimatické podmínky se vyznačují nízkým úhrnem srážek. Tento nedostatek, který je problémem pro zemědělskou výrobu, byl vyřešen možností využití závlahové soustavy Vltava, vybudované v šedesátých letech 20. století. Soustava čerpá vodu z řeky Vltavy do nádrží na úpatí Dřínovského háje a rozvádí ji samospádem do potrubí a hydrantů v široké okolní krajině od Veltrus až po Obříství.

Obec Hostín u Vojkovic sousedí s obcemi Vojkovice, Zálezlice, Újezdec a Dřínov a s katastry Vojkovice, Bukol, Zálezlice, Újezdec a Dřínov. Je součástí Pražského regionu, který je ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. velkým územním celkem. Obec Hostín se nachází v sektoru Sever a v prstenci označovaném jako Vnější příměstská zóna.

Od okresního města Mělník je obec oddělena řekou Vltavou a laterálním plavebním kanálem bez silničního přemostění. Proto přirozená spádovost obce směřuje především na Kralupy nad Vltavou, eventuelně na ObřístvíNeratovice a rovněž sílí spádovost k hlavnímu městu Praze, která by měla sílit i do budoucna na základě rozvoje dopravních vazeb na vyšší územní celek.
 


Demografický a urbanistický popis

Obec byla založena v nejúrodnější části polabské nížiny. Její centrální část se vyvinula při vrcholu meandru říčního ramene v prostoru, který se těsně přimyká ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Jednotlivá stavení se řadila ulicovým způsobem podél původní zemědělské komunikace umožňující přístup do okolní krajiny.

Stavební fond obce pochází v jejich různých částech z různých období. Původní zástavba pochází místy z konce 18. století, převážná část z 19. století. Je však poznamenána četnými pozdějšími úpravami především hospodářských částí.

Zástavba jižního okraje obce se rozvinula při druhotném a historicky pozdějším průtahu silniční komunikace a má podstatně drobnější měřítko, než část centrální.

Od původní zástavby se zcela odlišuje jihozápadní cíp obce s typickou zástavbou po úsporné parcelaci z první poloviny 20. století a především nová současná výstavba v jihozápadní a severovýchodní části obce. Ve druhé polovině 20. století byly rovněž postaveny nové objekty bytovek pro pracovníky Zemědělského družstva a provozní administrativní areál.

Přímo v jádru obce se nachází zanedbaný zemědělský areál bývalého ZD Dřínov, který nyní prochází rekonstrukcí a bude sloužit k podnikatelské činnosti - zpracování sběru papíru. Současný zemědělský dvůr v centru obce (původní JZD) vznikl na místě původního největšího z dvorců, který tvořil paralelu k protilehlému areálu kostela.

Obyvatelstvo a bytový fond
V současné době se v obci projevuje mírný depopulační trend, jehož pokračování lze předpokládat i v budoucnu. Známkou tohoto vývoje je i nízký počet dětí v místní základní škole, v roce 2000 jen 29 žáků. Pro srovnání v předválečném období se počet dětí ve zdejší škole pohyboval v prvním až pátém ročníku okolo 200 žáků.

V současné době má Hostín u Vojkovic 338 obyvatel, kteří jsou převážně zaměstnáni v podniku Kaučuk Kralupy nad Vltavou... V původně zemědělské obci pracovalo téměř všechno produktivní obyvatelstvo v zemědělském družstvu. V důsledku procesu restrukturalizace zemědělské výroby v 90. letech, poklesl v současnosti počet obyvatel zaměstnaných v zemědělství na pouhých 40 osob. Pro obec tato skutečnost znamená podstatný úbytek pracovních příležitostí v místě bydliště. Do budoucnosti se předpokládá dosažení počtu 350 obyvatel. Obec má dostatečnou nabídku ploch pro rozvoj rodinného bydlení v obci, s čímž počítá i územní plán.


Demografický vývoj obce za 150 let (od 2. poloviny 19. století)

Rok Počet obyvatel Počet domů
1843 322 51
1854 363 neuveden
1880 411 74
1900 464 87
1913 441 89
1921 455 91
1930 431 102
1961 339 100
1991 313 92 a 20 rekreantů

K 15. 2. 2002 žije v obci 338 trvale hlášených osob.


Občanská vybavenost

Obec má nedostatečnou občanskou vybavenost, která je dědictvím minulosti.

V současnosti se situace napravuje - vzhledem k finančním možnostem malé obce. Obyvatelé jsou odkázáni ve svých požadavcích na širší sortiment zboží a služeb na okolní obce, především na nejbližší Vojkovice a na nejbližší spádové centrum Kralupy nad Vltavou. Dalšími spádovými centry jsou města Mělník Neratovice a v současnosti začíná převažovat Praha, která je dostupná po blízké dálnici D-8 s nájezdem v blízkých Úžicích.

Prvky občanské vybavenosti

 • V centrální části obce funguje dvoutřídní základní škola pro 1. - 5. ročník, péčí obce kvalitně opravená. V blízkosti školy jsou nově zřízené prostory obecního úřadu.
 • Obec má vlastní hřbitov, který slouží i pro potřeby občanů okolních obcí.
 • V obci je vybudován sportovní areál.
 • V obci je prakticky dobudován veřejný vodovod.
 • V obci je v současnosti pouze dešťová kanalizace, která nahradila odvodňovací příkopy a stružky a odvádí dešťové vody ve dvou směrech do Selské tůně. Výstavba ČOV je ve výhledu.
 • Zásobování plynem je ze středotlaké plynovodní sítě sousedních Vojkovic, kde se nachází plynová regulační stanice.
 • Do budoucna se v obci počítá s celkovou rekonstrukcí a zkapacitněním rozvodů NN a v souvislosti s novou výstavbou se navrhuje i zkapacitnění trafostanic.
 • Obec Hostín u Vojkovic je telefonizována, telefonní síť je nově zakabelována, současné požadavky na telefonizaci jsou uspokojeny a síť má dostatečnou kapacitu pro rozvoj obce. Satelitní digitální ústředna je ve Vojkovicích, územím probíhá dálkový optický kabel a nové přívodní kabely jsou částečně položeny v souběhu s ním.

Společenské aktivity

V obci se kdysi pořádaly zábavy, plesy, poutě a pravidelné fotbalové soutěže. Sportovní klání přetrvaly až do dnešní doby, v Hostíně je vybudováno kvalitní fotbalové hřiště
a tenisové/volejbalové hřiště s umělým osvětlením a zázemím. 
Kaple Božího Těla má tradici lidových poutí s jejichž obnovou se v Hostíně uvažuje.

Jsou zde organizovány tyto spolky a organizace: 

 • Sportovní klub Sokol 
 • Myslivci 


Rekreace a cestovní ruch
Území obce neleží v žádné z typických rekreačních oblastí, ani kvalita životního prostředí a okolní krajiny nepředurčuje obec Hostín u Vojkovic k intenzivnímu rekreačnímu vyžití. Vzhledem ke kvalitě zemědělských půd nabízí se možnost aktivního odpočinku formou zahrádkářské rekreace v objektech individuální rekreace.

V budoucnosti, v horizontu přibližně 30 let, vznikne po vytěžení a uzavření pískovny v nedalekých Zálezlicích ohromné jezero o rozloze přibližně 120 ha a s tím návazně i atraktivní rekreační oblast.


Životní prostředí

Katastrální území obce je velmi silně zemědělsky využíváno, přispívá k tomu především rovinatá krajina s půdou vysoké bonity.

Největším negativním dopadem na životní prostředí v obci jsou hluk a emise z dopravy na silnici II/101, především z tranzitní dopravy související s těžbou štěrkopísku.

V ÚP se počítá jednak s odklonem rozhodujícího objemu těžby směrem na jih po nové komunikaci a později i s výstavbou nové trasy silnice mimo obec.
S dalším rozšířením těžby štěrkopísku se počítá jižním směrem na hranicích katastru u obcí Dřínov-Újezdec.

Na orné půdě severně od Selské tůně v okolí kaple v Hostíně je v souladu s projektem revitalizace Kozárovického potoka navrženo využití půdy pro trvalý drn. Navržená louka v okolí má sloužit jako krajinný prvek podporující ochranu této kulturní památky. Kaple Božího Těla má tradici lidových poutí s jejichž obnovou se v Hostíně uvažuje.

Území obce Hostín u Vojkovic není součástí žádné chráněné oblasti. Památnými stromy jsou lípa a dvojice plata - dub v zahradě školy, k ochraně je navržena první lípa od křižovatky v lipové aleji ke kapli.

Nejsou zde zatím evidovány lokality výskytu chráněných rostlin nebo živočichů.

Odpadové hospodářství je kontrolováno a napojeno na svozový systém města Kralupy nad Vltavou a na jeho řízenou skládku.

Ropovody a produktovody
Územím obce Hostín u Vojkovic procházejí dva ropovody využívané pro transport kapalných ropných látek. Ropovody patří firmě MERO, a.s. Kralupy nad Vltavou.

V blízkosti jižní hranice katastru vede produktovod - etylénovod v majetku Chemopetrol, a.s. Litvínov v souběhu s vysokotlakým plynovodem.

Vodní hospodářství
Jediným vodním tokem v území je Kozárovický potok. Potok teče od jihozápadu na severovýchod v trase opuštěného meandrujícího koryta Vltavy. Jelikož má potok minimální spád, nemá dostatečnou unášecí sílu pro zajištění samočištění, proto je potřeba jej periodicky pročišťovat.

Vodní nádrž Selská tůň, která je zbytkem přirozeně prohloubené části jednoho z meandrů, není skutečným rybníkem protože je nevypustitelná. Společně s Kozárovickým potokem slouží jako recipient obecní dešťové kanalizace. Do budoucna se plánuje její vyčištění.

Doprava
Obec Hostín je dopravně přístupná pouze po silnici č. II/101 z Neratovic na Kralupy nad Vltavou, napojení na železnici, ani jinou dopravu obec nemá. Silnice spojuje teplickou radiálu (dálnici D8 Praha-Teplice-Drážďany) a českolipskou radiálu (silnici I/9 Praha-Mělník-Česká Lípa). V regionálním měřítku zabezpečuje dopravu mezi městy Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Brandýs nad Labem a rovněž dopravu do okresního města Mělník a do některých částí hl. města Prahy.

Obcí prochází tzv. "aglomerační" silniční okruh, který ve vzdálenosti cca 20 až 25 km obkružuje Prahu. V Hostíně z něho odbočuje silnice třetí třídy do Dřínova.

Zemědělství a lesnictví
Celý katastr obce Hostín náleží i se svým širším okolím do tradičně zemědělské polabské krajiny s převládajícím obilnářství a pěstováním zeleniny. Její charakteristická podoblast, označovaná jako Podřipsko, při jejím východním okraji Hostín leží, je navíc typická ještě pěstováním chmele na výměrách srovnatelných s plochami zeleniny.

Půdní a klimatické podmínky jsou pro zemědělství příznivé. Území náleží ke klimatickému regionu T1 - teplý suchý s průměrnými teplotami 8 až 9 st.C, srážkami cca 500 mm za rok, průměrným počtem 40 až 60 suchých dnů za vegetační období.

Pole a zejména zelinářské zahrady se tu začaly ve větší míře zavlažovat, jakmile byly k dispozici první technické prostředky k závlaze, již před 1. světovou válkou. Do padesátých let se zavlažovalo vodou z Kozárovického potoka a ze studní. Začátkem sedmdesátých let byla dobudována závlahová soustava Vltava III a celé území je v současnosti pod závlahou. Provozovatelem závlah je společnost Závlahy Vltava III, s.r.o. se sídlem v Dřínově.

Budoucí rozvoj obce je na prosperitě místního zemědělství značně závislý. Ve výhledu se počítá s obnovou chmelnic v plochách, kde se pěstování chmele v minulosti osvědčilo a které jsou doposud vedeny v katastru nemovitostí jako chmelnice.

Celkem je pro zemědělství určeno 426,82 ha zemědělské půdy, tj. 89,27% z výměry katastru (478,1219 ha).

Lesní hospodářství má minimální význam, protože katastr obce má velmi malou výměru lesní půdy: 10,5617 ha, to je 2,21% z celkové výměry katastru. Jde převážně o borové lesíky zaujímající polohy nekvalitních písčitých půd ležících naopak na kvalitních ložiscích štěrkopísků. Téměř třetina lesní půdy spadá do těžebního prostoru štěrkopískovny ILBAU a bude tedy odlesněna.
 


V budoucnosti, v horizontu cca 30 let, vznikne po vytěžení a uzavření pískovny v sousedních Zálezlicích, ohromné jezero o rozloze přibližně 120 ha a s tím návazně i atraktivní rekreační oblast.


 

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:162
TÝDEN:1058
CELKEM:406189

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 10 °C
pondělí 20. 5. jasno 24/10 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 25/12 °C
středa 22. 5. slabý déšť 18/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

 • ​​ 1. zmínka 1088
 • ​​ 315 obyvatel

 • ​​ Kaple Božího těla
 • ​​ ZŠ a MŠ
 • ​​ TJ Sokol Hostín
 • ​​ Pískovna
 • ​​ Chřest
 • ​​ Křen
nahoru